تابع صفحاتنا

Shop all your supplies easily

Your Best Restaurant Supplier

مايونيز هاينز 3.290كجم
1,350.00 EGP 1,350.00 EGP 1350.0 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
ديكسى ميلز صوص تكساس 3.4 كجم
1,441.60 EGP 1,441.60 EGP 1441.6000000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
كاتشب حقيقى هيلمانز
1,158.60 EGP 1,158.60 EGP 1158.6000000000001 EGP
4 Units x 5 Kg
Hellmann's
ديكسى ميلز مايونيز حقيقى 3.4 كجم
1,482.40 EGP 1,482.40 EGP 1482.4 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
هوت صوص هاينز 165جرام
834.79 EGP 834.79 EGP 834.79 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
كاتشب هاينز 340 جرام
1,043.48 EGP 1,043.48 EGP 1043.48 EGP
24 Units x 340 gm
Heinz
ديكسى ميلز صوص رانش 3.4 كجم
1,632.00 EGP 1,632.00 EGP 1632.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص باربكيو هيكورى كنور
4,375.00 EGP 4,375.00 EGP 4375.0 EGP
6 Units x 2 Litre
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 10 كجم
675.01 EGP 675.01 EGP 675.01 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
صوص الديمى جلاس كنور
1,972.50 EGP 1,972.50 EGP 1972.5 EGP
6 Units x 750 gm
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز كلاسيك 3.4 كجم
1,120.64 EGP 1,120.64 EGP 1120.64 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص شيلى حلو 950 مل كنور
518.96 EGP 518.96 EGP 518.96 EGP
1 Unit x 950 ml
Knorr
ديكسى ميلز صوص باربكيو 5 كجم
341.25 EGP 341.25 EGP 341.25 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
469.66 EGP 469.66 EGP 469.66 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
كاتشب هاينز 195 جرام
730.43 EGP 730.43 EGP 730.4300000000001 EGP
24 Units x 195 gm
Heinz
مايونيز سندوتش هيلمانز
1,294.00 EGP 1,294.00 EGP 1294.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
شيلى صوص هاينز 300 جرام
678.13 EGP 678.13 EGP 678.13 EGP
12 Units x 300 gm
Heinz
ديكسى ميلز مايو فيجان (صيامى) 3.4 كج
249.61 EGP 249.61 EGP 249.61 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
كاتشب كاتشى 10كجم
462.50 EGP 462.50 EGP 462.5 EGP
1 Unit x 10 Kg
Heinz
ديكسى ميلز هنى ماسترد 3.4 كجم
323.00 EGP 323.00 EGP 323.0 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills