تابع صفحاتنا

Shop all your supplies easily

Your Best Restaurant Supplier

مايونيز هاينز 3.290كجم
1,173.07 EGP 1,173.07 EGP 1173.07 EGP
4 Units x 3.290 Kg
Heinz
ديكسى ميلز صوص تكساس 3.4 كجم
1,441.60 EGP 1,441.60 EGP 1441.6000000000001 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
كاتشب حقيقى هيلمانز
1,007.53 EGP 1,007.53 EGP 1007.53 EGP
4 Units x 5 Kg
Hellmann's
ديكسى ميلز مايونيز حقيقى 3.4 كجم
1,482.40 EGP 1,482.40 EGP 1482.4 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
هوت صوص هاينز 165جرام
730.43 EGP 730.43 EGP 730.4300000000001 EGP
24 units x 165 gm
Heinz
كاتشب هاينز 340 جرام
939.13 EGP 939.13 EGP 939.13 EGP
24 Units x 340 gm
Heinz
ديكسى ميلز صوص رانش 3.4 كجم
1,632.00 EGP 1,632.00 EGP 1632.0 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص باربكيو هيكورى كنور
3,804.41 EGP 3,804.41 EGP 3804.41 EGP
6 Units x 2 Litre
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز سندوتش 10 كجم
600.00 EGP 600.00 EGP 600.0 EGP
1 Unit x 10 Kg
Dixie Mills
صوص الديمى جلاس كنور
1,643.77 EGP 1,643.77 EGP 1643.77 EGP
6 Units x 750 gm
Knorr
ديكسى ميلز مايونيز كلاسيك 3.4 كجم
1,074.40 EGP 1,074.40 EGP 1074.4 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Dixie Mills
صوص شيلى حلو 950 مل كنور
451.27 EGP 451.27 EGP 451.27 EGP
1 Unit x 950 ml
Knorr
ديكسى ميلز صوص باربكيو 5 كجم
290.00 EGP 290.00 EGP 290.0 EGP
1 Unit x 5 Kg
Dixie Mills
مسطرده هاينز بلاستيك 235جم
417.48 EGP 417.48 EGP 417.48 EGP
12 Units x 235 gm
Heinz
كاتشب هاينز 195 جرام
626.09 EGP 626.09 EGP 626.09 EGP
24 Units x 200 gm
Heinz
مايونيز سندوتش هيلمانز
1,125.18 EGP 1,125.18 EGP 1125.18 EGP
4 Units x 3.4 Kg
Hellmann's
شيلى صوص هاينز 300 جرام
573.80 EGP 573.80 EGP 573.8000000000001 EGP
12 Units x 300 gm
Heinz
ديكسى ميلز مايو فيجان (صيامى) 3.4 كج
249.61 EGP 249.61 EGP 249.61 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills
كاتشب كاتشى 10كجم
371.15 EGP 371.15 EGP 371.15000000000003 EGP
1 Unit x 10 Kg
Heinz
ديكسى ميلز هنى ماسترد 3.4 كجم
323.00 EGP 323.00 EGP 323.0 EGP
1 Unit x 3.4 Kg
Dixie Mills